Honorarium

Transparentność działania wymaga czytelnego sprecyzowania kosztów usługi wraz z przedstawieniem kontrahentowi kalkulacji i hipotetycznego jej zakończenia. Powyższe postulat wynika z konieczności ustalenia jasnych dla klienta rozliczeń finansowe, w sposób eliminujący perturbacje w rozliczeniu zlecenia. Imperatyw najwyższej staranności w realizacji usług prawniczych, jak również wiedza i specjalistyczna, doświadczenie zawodowe radcy prawnego, przekładają się na wysokość honorarium. Zarazem elastyczność działania umożliwia zaproponowanie różnych trybów prowadzenia sprawy, poczynając od reprezentowania strony na wszystkich etapach postępowania, łącznie z logistycznym jej zabezpieczeniem lub ograniczenia nakładów do określonego jej wycinka, np. przedstawienia planu działania; analizy, najefektywniejszych kierunków przedsięwzięcia łącznie z zaproponowaniem alternatywnych rozwiązań. Biorąc powyższe pod uwagę należy zastrzec, że wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych negocjacji z Klientem, przyjmując, że podstawą wynagrodzenia jest:

1. Ryczałt – stosowane w sprawach standardowych z zastrzeżeniem renegocjacji w przy-padku zwiększonego nakładu pracy;

2. Stawka godzinna – iloczyn nakładu czasowego pracy wg wskazanej jednostki. W przypadku stałej obsługi prawnej preferowany jest system mieszany, tj. stawka wynagro-dzenia zryczałtowanego i godzinnego;


Poinformowania wymaga, że:

1. Wynagrodzenie jest pobierane z góry, istnieje jednak możliwość rozłożenia płatności na 2 raty; 2.nie są przyjmowane do prowadzenia sprawy za tzw. „procent”, czyli bez opłaty wstęp-nej, gdy wynagrodzenie ma stanowić udział w zysku w przypadku wygrania sprawy;

3. Z zastrzeżeniem co do zasady nie pobiera się tzw. premii za sukces (success fee);

4. Rozliczenie następuje wg. nominalnego czasu realizowania pomocy prawnej. Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na drodze zawieranej umowy jw., z zastrzeżeniem funkcjonowania regulacji prawnych w obszarze kosztów sądowych i zastęp-stwa procesowego, tj.: Udział w negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów itp. W innych czynnościach cywilno – prawnych rozliczany jest indywidualnie;


NIP 6451673336;
REGON: 242731696;
Konto bankowe: ING 60 1050 1230 1000 0090 9177 7772